Política de Privacitat

Aquesta política de privacitat s’aplica quan fas servir els serveis de Sorella, les nostres pàgines web i quan contactes amb nosaltres utilitzant els mitjans que posem a la teva disposició (formulari de contacte, telèfon, correu electrònic i xarxes socials), i a través de la mateixa, de conformitat amb el nostre compromís de transparència, t’informem sobre les dades que recollim i per a què els fem servir.
Sorella tracta les dades de forma lícita, lleial i transparent. Únicament tracta aquelles dades que són adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins determinats, explícits i legítims per als quals els obté, i no els tracta per a fins incompatibles amb aquests.
Aquesta política és permanentment accessible a través de l’enllaç habilitat al lloc web, denominat “Protecció de dades”, i pot actualitzar-se en qualsevol moment, bé com a conseqüència d’un canvi normatiu o bé per modificar la configuració dels serveis o el tipus de negoci desenvolupat. Les modificacions que impliquin canvis en la prestació de servei contractat, o requereixin de el consentiment dels interessats, es comunicaran amb una antelació de quinze dies naturals perquè els interessats puguin manifestar la seva oposició al tractament de les seves dades segons el canvi descrit, o perquè els clients puguin adoptar les mesures que considerin oportunes en relació a la modificació comunicada. Si transcorregut el termini proporcionat l’usuari accedeix de nou als seus serveis o no comunica la seva oposició, s’entendran acceptades les noves condicions.

Qui és el responsable del tractament?
Sorella
Telèfon: 666.145.203
Correu electrònic: hola@sorellacomunicacion.com
Delegat de protecció de dades: hola@sorellacomunicacion.com

Amb quina finalitat i legitimació tractem les dades?
Per accedir i / o navegar pel lloc web de sorellacomunicacion.com no cal aportar cap dada. El caràcter obligatori de la resposta a les preguntes que es plantegen, o de les dades que se sol·liciten a través de la pàgina web, s’indica mitjançant la incorporació d’un asterisc (*) a continuació de la pregunta o camp del formulari. En cas de no proporcionar les dades requerides no serà possible prestar el servei o funcionalitat sol·licitats.
Sorella no tracta dades de menors d’edat en cap cas, ja que únicament es permet el registre com a usuari a través de la pàgina web sorellacomunicacion.com a persones majors d’edat amb plena capacitat per actuar en el tràfic jurídic.

A Sorella tractem la informació registrada de conformitat amb les següents finalitats:

Clients: les dades proporcionades al registrar-se com usuari, els recopilats per qualsevol dels mitjans o canals de contacte identificats en el lloc web (inclosos, els xats o les trucades telefòniques), i els recollits a través dels serveis de Sorella, s’utilitzen amb la finalitat de gestionar el compte i serveis contractats pels usuaris, tant a nivell tècnic com a nivell comptable, fiscal i administratiu, i / o per notificar-los incidències o qualsevol informació d’interès sobre els seus serveis. Amb aquesta finalitat i en compliment de la normativa fiscal i de protecció de dades, es comproven les dades de facturació facilitades pels usuaris, consultant el servei de qualitat de dades de l’administració tributària, i es rectifiquen les dades que resulten ser inexactes. La base legitimadora del tractament és la prestació de servei o execució del contracte.
Promocions: Sorella utilitza les dades de contacte proporcionades pels usuaris per enviar-los, per mitjans electrònics o no, informació sobre les campanyes dutes a terme, i per mantenir-los informats sobre les novetats que considera que poden ser del seu interès (ofertes i promocions), és a dir, amb finalitats de màrqueting directe. Sorella és absolutament contrària a la pràctica de l’spamming: l’usuari és qui decideix -i autorització si vol rebre o no aquest tipus de comunicacions, bé al registrar-se com usuari a sorellacomunicacion.com i, per tant, acceptant la present Política, o bé al sol·licitar informació d’aquest tipus per qualsevol dels mitjans de contacte que preveu la web. La base legitimadora del tractament és el consentiment, i l’interès legítim de Sorella.
Dades de trànsit i localització: Sorella conserva les dades generades en el marc de la prestació dels serveis de comunicacions electròniques, a disposició de les autoritats competents, de conformitat amb la Llei 25/2007, de 18 d’octubre. Aquestes dades no s’utilitzen amb fins de promoció comercial. La base legitimadora del tractament és el compliment d’una obligació legal.
Abusi: les dades proporcionades al reportar una denúncia s’utilitzen amb la finalitat d’analitzar el cas, proporcionar la corresponent resposta i acreditar el compliment de les obligacions associades a la seva gestió, així com per a la defensa en potencials reclamacions.

La base legitimadora del tractament és el consentiment.
Contacte: les dades rebudes per qualsevol dels mitjans i / o canals de contacte indicats en el lloc web, s’utilitzen amb la finalitat de gestionar les sol·licituds o incidències comunicades pels interessats. Les trucades poden ser gravades amb la finalitat de millorar la qualitat dels serveis i per motius de seguretat per acreditar les instruccions rebudes o la informació proporcionada. La base legitimadora del tractament és l’interès legítim de Sorella a atendre i gestionar les peticions rebudes.
Bloc: les dades proporcionades són tractades amb la finalitat de gestionar els comentaris enviats. A l’enviar un comentari, l’interessat està autoritzant la publicació del seu nom nom’i, si escau, el ‘ avatar ‘que utilitzi al deixar el comentari.
Publicació automatitzada en xarxes socials: els usuaris que utilitzin el servei de publicació automatitzada en xarxes socials han de proporcionar les seves claus d’accés (nom d’usuari / adreça de correu electrònic i contrasenya) a aquestes xarxes. Aquestes claus s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat de publicar en nom dels usuaris els continguts que aquests proporcionin. Aquests continguts hauran de respectar tant la legislació vigent com les condicions d’ús de les pròpies xarxes socials. La base legitimadora del tractament és la prestació d’un servei.
Activitats promocionals en xarxes socials: les dades dels participants en les accions promocionals a través de xarxes socials, són tractats amb l’exclusiva finalitat de desenvolupar l’activitat promocional, sorteig o concurs corresponent, així com el lliurament del corresponent premi, si escau. La base legitimadora del tractament és el consentiment.
Exercici de drets pels interessats: les dades proporcionades s’utilitzen amb la finalitat d’atendre i donar resposta als interessats que exercitin els seus drets d’acord amb la normativa sobre protecció de dades. La base legitimadora del tractament és el compliment d’una obligació legal i les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades .
Notificacions sobre protecció de dades: les dades proporcionades s’utilitzen amb la finalitat de gestionar els incidents i notificacions relacionats amb la seguretat de conformitat amb la normativa sobre protecció de dades. La base legitimadora del tractament és el compliment d’una obligació legal i les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades .
Butlletí Bloc: les dades dels subscriptors s’utilitzen amb la finalitat de remetre’ls un butlletí quinzenal amb els continguts del bloc. La base legitimadora del tractament és el consentiment.
Sorella únicament tractarà les dades personals dels interessats de conformitat amb les finalitats descrites en aquesta Política i en les condicions generals de contractació dels serveis contractats en cada cas. Els interessats són informats del tractament de les seves dades en els termes anteriorment indicats mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat al registrar-se com usuari de Sorella, o al contractar el servei específic que exigeixi aquest tractament de conformitat amb les condicions generals de contractació del servei que correspongui.
Els usuaris han d’abstenir-se de proporcionar dades de caràcter personal d’altres interessats, llevat que disposin de la pertinent autorització, segons la qual aquests interessats hauran estat prèviament i degudament informats sobre el contingut de la present Política de Privadesa i, en concret, que consenten que les seves dades siguin facilitades a Sorella per ser tractades d’acord amb les finalitats que corresponguin.
Els comptes d’usuari creades incomplint qualsevol prohibició prevista en aquesta Política de Privacitat, en les condicions d’accés i ús del lloc web o les condicions generals de contractació es donarà de baixa amb caràcter immediat, llevat que s’hagi de conservar degudament bloquejada per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Quant de temps conservem les dades?
Les dades proporcionades i recollides seran tractats única i exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les quals s’hagin recaptat en cada moment, així com per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de les finalitats del tractament. Sorella ha establert diferents terminis de conservació en funció del tipus de dades i la finalitat aplicable seu tractament. Els terminis aplicables, llevat que s’especifiqui un termini diferent en les condicions generals de contractació del corresponent servei, seran:

Clients: les dades seran conservades mentre es mantingui la relació contractual, més un termini màxim addicional de 6 anys després de la finalització del contracte, en aplicació de la legislació civil, mercantil i fiscal, llevat que hagin de conservar bloquejats per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
Promocions: les dades seran tractats durant la vigència de la relació contractual mentre no se sol·liciti l’oposició per l’interessat o es revoqui el consentiment.
Abusi: les dades seran conservades durant 12 mesos, llevat que s’hagi de conservar bloquejats per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
Contacte: les dades podran conservar-se fins a un màxim de 12 mesos, llevat que s’hagi de conservar bloquejats per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
Bloc: les dades seran tractades mentre els interessats no sol·liciten l’eliminació dels seus comentaris o revoquin el consentiment prestat.
Publicació automatitzada en xarxes socials: les dades seran tractades mentre no es desactivi la funcionalitat per l’usuari.
Activitats promocionals en xarxes socials: les dades seran conservades durant 12 mesos, llevat que s’hagi de conservar bloquejats per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
Exercici de drets pels interessats: les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.
Notificacions sobre protecció de dades: les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.
Butlletí Bloc: les dades seran tractades mentre els subscriptors no sol·licitin la baixa de la butlleta.

A què destinataris es comunicaran les dades?
Sorella no comunica dades de caràcter personal a tercers, llevat que una norma amb rang de llei disposin el contrari o si és necessari per a la prestació de servei contractat.
Sorella podrà comunicar dades personals a les autoritats competents: fiscals i duaneres, judicials, forces i cossos de seguretat de l’Estat, i qualsevol altre destinatari que en funció de la normativa vigent sigui aplicable.
En relació a les comunicacions necessàries per a la prestació de servei contractat, es comunicaran les dades imprescindibles per gestionar la petició dels usuaris i de prestar els serveis contractats, indicant-se en les condicions generals de contractació corresponents els termes en què es comuniquen aquestes dades i la identitat o categoria de destinataris, així com a país de destinació i garanties adequades adoptades en cas de transferir dades fora de la Unió Europea. En qualsevol cas, en funció de la modalitat de pagament que es seleccions, caldrà comunicar a les entitats financeres i bancàries, les dades pertinents per a procedir a l’cobrament dels serveis.
En el cas que un usuari deixi un comentari o interaccioni socialment amb el lloc web de sorellacomunicacion.com o a les xarxes socials en què aquesta està present, ha de tenir present que les seves dades seran publicades en l’entorn en què actuï, és a dir, estarà autoritzant expressament la comunicació de les seves dades -associats a l’acció que realitzem a la resta d’usuaris que accedeixen a la pàgina web o xarxa social.
Les dades que tractem només s’emmagatzemen a les nostres instal·lacions, o en les instal·lacions dels nostres proveïdors de serveis, situades totes elles dins del territori espanyol.

Quins són els teus drets en relació a les vostres dades?
Tens dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no dades personals que et fa, a accedir a les teves dades personals, i a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o completar les dades incompletes.

També tens dret a sol·licitar la supressió de les teves dades quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Sorella procedirà a la supressió dels mateixos sense dilació llevat que sigui necessari conservar-los en compliment d’una obligació legal, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas procedirem al seu bloqueig i només podran ser tractats per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
Tens dret, en determinades circumstàncies, a rebre les dades personals que ens hagis proporcionat, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
En determinades circumstàncies i per motius basats en la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades i Sorella deixarà de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos, o per a la formulació, l’exercici o la defensade reclamacions.
Pots oposar-te a la recepció de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis en qualsevol moment enviant-nos un e-mail a hola@sorellacomunicacion.com
En el cas que hàgim sol·licitat el teu consentiment per a tractar les dades, pots retirar-lo en qualsevol moment: comunicant-ho a Sorella en els termes descrits en el paràgraf anterior. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.
Si consideres que no has obtingut satisfacció en l’exercici dels teus drets, pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, les dades de contacte són: carrer Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.
Els usuaris de la web i dels serveis de Sorella són responsables de la veracitat, actualitat i exactitud de les dades que proporcionen a Sorella, considerant-veraces, actuals i exactes les dades facilitades per ells mateixos. Els usuaris poden modificar les seves dades, i les seves preferències sobre el tractament de les dades facilitades, enviant un correu electrònic a hola@sorellacomunicacion.com. Sorella adoptarà les mesures necessàries per suprimir i rectificar sense dilació aquelles dades que resulten ser inexactes respecte als fins per als quals es tracten quan tingui coneixement efectiu de la seva inexactitud.