Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB SORELLACOMUNICACION.COM

El lloc web www.sorellacomunicacion.com és propietat d’Elisabet Dou Cantal i Irina Marquès Castillo (en endavant, Sorella), amb domicili a efectes de notificacions en Carrer Viladomat 176, 3-1, NIF núm. 47911572L i adreça de correu electrònic hola@sorellacomunicacion.com, i mitjançant el mateix es proporciona informació sobre les seves activitats.

L’accés i ús del lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d'”Usuari” i implica l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals, vigents en el moment de l’accés. Si l’usuari no comprengués íntegrament les presents condicions d’ús o no estigués d’acord amb les mateixes, s’haurà d’abstenir d’utilitzar i operar a través d’aquest lloc web.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Sorella per part dels usuaris que accedeixin i / o naveguin per www.sorellacomunicacion.com. Les presents condicions generals s’exposen en totes i cadascuna de les pàgines del lloc web sorellacomunicacion.com, perquè els usuaris puguin llegir-les, imprimir-les i arxivar-les.

 

PRIMERA CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS.

La utilització de la pàgina web de Sorella és gratuïta i no requereix el previ registre de l’usuari. En aquells casos que l’accés i / o ús de determinats serveis i / o continguts requerissin el registre o subscripció dels usuaris, caldrà que aquests acceptin prèviament la corresponent Política de Privacitat i les Condicions Generals específiques, i no és possible l’accés als mateixos sense aquesta acceptació.
Les condicions d’accés i ús de el present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin drets o interessos de tercers (dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.), o la legalitat vigent.

Sorella prohibeix expressament:
– Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix, per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes de Sorella o a tercers.
– Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius ( “spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ( “mail bombing”).

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web, ni els continguts o informació i / o els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

Sorella podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

 

SEGONA.- CONTINGUTS.

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per Sorella, utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que Sorella únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

Sorella es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web. Sorella no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin a sorellacomunicacion.com.

A més, a través de la pàgina web sorellacomunicacion.com, poden posar-se a disposició dels usuaris, serveis gratuïts i / o de pagament oferts per tercers aliens, els quins es regiran per les condicions particulars d’aquests serveis. Sorella no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

 

TERCERA RESPONSABILITAT.

Sorella en cap cas serà responsable de:
– Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrats o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
– De la producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o tercers poguessin ocasionar al lloc web.
– De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d’enllaços o links.

Sorella es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se.

Sorella col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent les incidències anteriorment indicades en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

 

QUARTA.- DRETS D’AUTOR

Els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web sorellacomunicacion.com es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, excepte consentiment exprés de Sorella.

Sorella pot utilitzar fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts i establir links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor de les informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació dels referits continguts.

Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició en el lloc web són propietat de l’usuari qui afirma a l’enviar la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució a l’Sorella.

 

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona, ​​renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

 

SISENA.- MISCELANEA.

En cas que qualsevol clàusula de el present document fos declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Sorella podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part de Sorella.